Prime Minister Pham Minh Chinh awarded Retex “Best National Solution for Digital Transformation in 2022”

On October 10, 2022 (National Digital Transformation Day), at the National Convention Center, Prime Minister Pham Minh Chinh honored and awarded the “National Digital Transformation Solution for Exporting Enterprises”. Best in 2022″ for Retex, organized by the Ministry of Information & Communications.

Textile Industry Revolution

As an important industry for Vietnam’s exports with 12-16% of total turnover, there are about 7000 textile and garment enterprises operating in the country. However, about 80% of textile and garment enterprises are small and medium-sized with low human resources and 50% of enterprises still use Excel in administration.

Vấn đề của các doanh nghiệp dệt may SMEs nằm ở việc không thể theo dõi tiến độ của các bộ phận một cách dễ dàng, thiếu dữ liệu trong thời gian thực và giao tiếp giữa các phòng ban không hiệu quả.

Sự xuất hiện của Retex – nền tảng quản trị sản xuất tinh gọn theo thời gian thực đã giúp việc quản lý dễ dàng hơn, từ đơn hàng cho tới nhân sự.

Sau thời gian triển khai các nhà xưởng tại Việt Nam, Retex đã giúp tăng 32% năng suất sản xuất, giảm 21% khối lượng công việc cũng như giảm 12% chi phí không cần thiết. Retex hướng tới hình thành các nhà xưởng, xưởng may thông minh thông qua khả năng tích hợp với các thiết bị IoT. Được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, cung cấp như một dịch vụ, Retex có thể triển khai nhanh, đáp ứng đa dạng nhu cầu quy mô sản xuất.

The problems of the textile and garment enterprises (SMEs) lie in the inability to track the progress of the departments easily, the lack of real-time data, and the inefficient inter-departmental communication.

The emergence of Retex – a real-time lean production management platform has made management easier, from orders to personnel.

After deploying factories in Vietnam, Retex has helped increase production productivity by 32%, reduce workload by 21% as well as reduce unnecessary costs by 12%. Retex aims to form smart factories and garment factories through the ability to integrate with IoT devices. Deployed on a cloud computing platform, provided as a service, Retex can be deployed quickly, meeting a variety of production-scale needs.

Digitizing Vietnam’s garment industry 

Retex was founded by Tran Thi Thanh Loan (10 years of experience in the garment industry) and Nguyen Van Thuat (08 years of experience in the technology industry) with the participation of many influential advisors in the textile industry.

And we, together, carry out the mission of “Transforming the number of garment days in Vietnam” “Creating smart factories” with the aim of helping textile enterprises to easily manage and be transparent in the process. The production process contributes to enhancing the position of Vietnam’s textile and garment industry in the international arena.

Để lại bình luận